Bel voor direct advies
+599 9 841 9999
De kleine letters

Algemene voorwaarden Curblue bv


Samengevat de belangrijkste afspraken uit onze Algemene Voorwaarden:

- Wij bieden de volgende garantie: TV's/bruingoed - 6 maanden. Klein huishoudelijke apparatuur en boilers: 3 maanden. Witgoed: 1 jaar.
- Reclamaties nemen wij alleen binnen 5 dagen na aankoop in behandeling, dat betekent dat je 5 dagen de tijd hebt om het product te openen en te bekijken.
- Wij zorgen voor een goede bezorging, jij als klant voor een snelle betaling. 
- Wij doen geen gratis installatie van bijvoorbeeld je boiler op de waterleiding. Dat doet een installateur, daarmee kunnen we je wel in contact brengen.
- Wij pakken de bestelde spullen, indien gewenst, uit en kunnen helpen bij kleine handelingen, zoals het verwijderen van transportbouten en aansluiten op de door jou juist gemonteerde waterkraan of stopcontact.
- Soms gaat er iets niet goed, dat willen wij dan graag schriftelijk weten per email op [email protected]
- Door een aankoop te de doen op onze website of in de showroom, ga je akkoord met alle voorwaarden.

De volledige algemene voorwaarden van Curblue:


Artikel 1. Identiteit

Wij zijn ‘Curblue B.V.’. Via www.curblue.com komt u bij ons terecht. Liever persoonlijk bij ons langskomen? U vindt ons op onderstaand adres.

Curblue B.V.
Veeris 53, Caracasbaaiweg 200
Willemstad, Curacao
KvK nr.: 129864
CRIB-nummer: 102.359.775

Curblue h.o.d.n. Jack Services BV
Madelief 80
Lisse, Nederland
KvK nr.: 54164141

Artikel 2. Definities

 1. ​Curblue: Dat zijn wij. U mag ons ook ‘de rechtspersoon Curblue’ noemen. Zelf houden we het liever bij Curblue. Lekker kort.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met Curblue.
 3. Producten: Alle goederen die door Curblue via de websites worden verkocht.
 4. Diensten: Alle diensten die Curblue via de website of showroom aanbiedt.
 5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door Curblue beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 6. Dag: Gewoon, een kalenderdag.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Curblue en op elke overeenkomst tussen u en ons.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende en afwijkende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten of consumenten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel zo handig.
 4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
 5. Curblue mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
 6. Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we. Stuur daarvoor een mail naar [email protected] of kijk op onze website.
 7. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan. 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Ondertekent u de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!
 3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief OB. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.
 4. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is.
 5. We houden niet van half werk, dus komen we niet een gedeelte van de afspraak na tegen een deel van de afgesproken prijs. Aanbiedingen of offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. We zetten alles zwart op wit, dus ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.
 7. Wijkt een afbeelding of kenmerk op de website af van het daadwerkelijke product? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. Is dit niet mogelijk? Dan is een recent KvK- uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont ook voldoende. Op basis van deze informatie kunnen we de bestelling of aanvraag weigeren.
 9. Producten of producthoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kunt u helaas niet terugsturen.
 10. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KvK of uw groepsstructuur en financiële positie.
 11. We zeggen niet altijd waarom we een opdracht of bestelling weigeren. Daarom vinden we ook een reden.

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Klant is koning. Daarom doen we het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.
 2. Binnen 1 werkdag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling.
 3. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
 4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we u dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kunt u de bestelling zonder extra kosten annuleren.
 5. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
 6. Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier dan via onze (betaalde) bezorgopties wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening.
 7. Soms kunnen we niet uw hele bestelling in één keer bezorgen. Gelukkig hebben we in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te bezorgen.
 8. Wij brengen uw bestelling waar u wilt, zorgt u er dan voor dat er voldoende plaats is voor de levering? Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op uw risico.
 9. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. U moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.
 10. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft Curblue het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Vanuit Curblue mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:
 2. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
 3. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
 4. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
 5. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
 6. Curblue mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor Curblue om te kunnen leveren.
 7. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
 8. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Curblue opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
 9. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor uw rekening.
 10. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 11. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd. Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4. 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Curblue kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.
 2. Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van Nafl 75.00 per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Curblue ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
 3. Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
 4. Heeft u bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet u alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.
 5. Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
 6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hier valt ook het instellen van betaling vooraf onder.
 7. We mogen op elk moment uw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.
 8. Curblue mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.
 9. Als u van Curblue op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.
 10. Curblue is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij Curblue.
 11. U weet dat Curblue niet de veiligheid van het internet kan garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. U weet ook dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die u naar ons stuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen. 
  12. Online betalingen geschieden via onze inkooporganisatie Jack Services BV (in Nederland). Wij hebben met hen als inkooppartner een overeenkomst dat de inkomende online betalingen via hen lopen. Curblue BV Curacao is de verkopende partij. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De producten die wij u leveren, blijven van ons totdat u alle afspraken die we gemaakt hebben bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.
 2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
 3. We gaan ervan uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van Curblue veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Curblue zijn. U mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
 4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
 5. Heeft u producten in beheer die van Curblue zijn? Dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat u meewerkt.
 6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van u te krijgen. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

 1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in Curacao. Soms kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen, maar dat laten we altijd vooraf weten.
 2. De garantieperiode die we in dit artikel noemen, is 12 maanden, tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.
 3. Gebruikt u het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we u helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.
 4. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
 5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die u van ons ontvangt? Dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doet u dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.
 6. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maakt u geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat u de producten aanvaardt.
 7. Is uw melding te laat? Helaas. Dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.
 8. Zijn we het met elkaar eens dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten én heeft u dit tijdig gemeld én valt het binnen de garantietermijn van artikel 9.2? Dan repareren wij het product of vervangen wij het product zo snel mogelijk. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
 9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor uw rekening.
 10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
 11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
 12. Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
 2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
 3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
 4. En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
 5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.
 6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kunt u denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
 9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt Curblue geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
 2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
 3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 Artikel 12. Overmacht

 1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
 2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:
 3. stakingen
 4. ziekte onder personeel
 5. brand, overstroming
 6. waterschade
 7. oorlogen en opstanden
 8. export- en/of importbeperkingen
 9. bedrijfsstoringen
 10. energiestoringen
 11. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 12. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
 13. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
 2. Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
 3. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product. 

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
 2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
 3. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
 4. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
 5. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
 6. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
 7. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Curaçaos recht van toepassing.
 2. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen u en Curblue op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Curblue gevestigd is. Dat is juridisch voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

Artikel 16. Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn. 

Artikel 17. Overdracht

 1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
 2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel even weten.

Artikel 18. Verklaring van afstand

Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.

Artikel 19. Herroepingsrecht consumenten

Bij producten:

 1. De consument (niet de zakelijke klant) kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 5 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. of: als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of: bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan:

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping:

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

en

  1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.